พระธนบดีศรีธรรมราช รุ่น ขุนคลังศรีวิชัย

จัดสร้างโดย มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์
พิธี ณ วิหารทับเกษตร วัดพระบรมธาตุ
และศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

4-5-6 มิ.ย 2547
พระอาทิตย์ทรงกลดเหนือมณฑลพิธีทั้ง 3 วัน

พระธนบดี ศิลปะศรีวิชัย เนื้อสำริดสนิมเขียว อายุประมาณ 1,200 ปี
ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ กีเม่ต์ ประเทศฝรั่งเศส
องค์นี้มีความงดงามสุดยอด เป็นศิลปะศรีวิชัยบริสุทธิ์ นำมาเป็นต้นแบบจัดสร้างในครั้งนี้

              พระธนบดีศรีธรรมราช (เจ้าแห่งโชคลาภ) จัดสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก โดยจำลองแบบมาจากรูปหล่อท้าว
กุเวรเจ้าแห่งขุมทรัพย์ที่สร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัย โดยมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น พระธนบดี พระกุเวร พระรัตนครรภ์ เจ้าพ่อ
ขุมทรัพย์ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ โบราณถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง ที่มีหน้าที่ประทานความมั่งคั่ง

ความมีโชคดีให้ กับผู้บูชา ฯลฯ
                    
                ด้านหลัง จำลองจักรราศีจากฟากฟ้า ประกอบด้วยดาวพระเคราะห์ ทั้ง 9 สถิตย์ ณ ตำแหน่งราชาโชค
อันส่งพลังสูงสุดทางด้านโชคลาภตามหลักโหราศาสตร์

                ท้าวกุเวร เป็นเทพผู้รักษาทิศเหนือ ตามลัทธิศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ ประวัติของท้าวกุเวรกล่าวไว้ว่า
พระองค์ได้บำเพ็ญทุกรกิริยา เป็นเวลาหลายพันปี จนพระพรหมทรงเห็นใจโปรดให้เป็นเทพแห่งความมั่งคั่ง จากมหากาพย์
รามายณะกล่าวว่า เทพกุมาร ได้รับยานที่ขับเคลื่อนไปในอากาศได้ตามประสงค์ของเจ้าของคือ บุษบก บางตำรากล่าวว่าท้าว
กุเวรมีม้าสีขาวเป็นพาหนะ มีมเหสีนาม จารวี หรือ ฤทธี มีโอรส 2 องค์ ชื่อ มณีครีพ หรือ วรรณกวี กับ นุลกุพล หรือ มยุราช
มีธิดา 1 องค์ชื่อ มีนากษี ในรามเกียรติ์กล่าวว่า ท้าวกุเวรทรงเป็นบิดาคันธมาทน์ นายทหารของพระราม และมีสวนชื่อเจตรถ
อยู่บนยอดเขามันทร ท้าวกุเวรยังมีชื่อเรียกตามเรื่องราวและคุณสมบัติอีกหลายชื่อ เช่น กุตนุ (มีรูปร่างน่าเกลียด) รัตนครรภ
(มีเพชรเต็มพุง) ราชราช (เจ้าแห่งราชา) นรราช ธนบดี (เป็นใหญ่ในทรัพย์) ยักษราช (เจ้าแห่งยักษ์)

รากชเสนทร์ (เป็นใหญ่ ในพวกรากษส) ฯลฯ

พระธนบดี ท้าวชัมภลหรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี้ย) ของคนจีน
องค์นี้เป็นรูปสลักหินอายุกว่า 1,000 ปี อยู่ที่ประเทศจีน แผ่นดินแห่งพระจักรพรรดิ
ที่หน้าเครื่องทรงบนเศียรปรากฏรูปหน้าราหูอยู่อย่างชัดเจน

              ตามเรื่องรามเกียรติ์ เรียกชื่อท้าวกุเวรว่าท้าวกุเปรัน แต่ชื่อที่คนไทยคุ้นเคย คือ ท้าวเวสสุวัณ (สันสกฤต-
ไวศรวณบาลี-เวสสวณ) ในคัมภีร์ไตรเพท กล่าวว่า ทรงเป็นอธิบดี ของพวกอสูร รากษสและภูติผี ในกลุ่มพวกนับถือศาสนา
พุทธลัทธิมหายานในประเทศจีนกล่าวว่า โลกบาลทิศอุดร มีชื่อว่า "โตบุ๋น" แปลว่า " ได้ยินทั่วไป " มีพวกยักษ์เป็นบริวาร
มีกายสีดำ ถือดวงแก้วและงู ส่วนพวกธิเบตกล่าวว่าถือธงและพังพอน สีกายเป็นสีทองคำ ในประเทศญี่ปุ่นถือว่า โลกบาลทิศ
นี้เป็นเทพเจ้าประจำโชคลาภมีนามว่า " พิสะมอน " ตรงกับนามว่า " ธนบดี " หรือ ธเนศวร อันเป็นนามหนึ่งของท้าว
กุเวร แปลว่า เป็นเจ้าใหญ่แห่งพชทรัพย์ ส่วนหนึ่งของที่ถือนั้น มีแก้วมณีกับทวนหรือธง

                    ศาสนาพุทธนิกายมหายาน ลัทธิวัชรยานในคัมภีร์สาธนมาา กล่าวถึงท้าวกุเวรว่ามีหน้าที่เป็นทั้งธรรมบาล
คือ ผู้มีตำแหน่งเทียบเท่าพระโพธิสัตว์ มีหน้าที่ทำสงครามปราบปรามปีศาจและยักษ์มารต่างๆ ซึ่งเป็นศัตรูต่อพระพุทธ
ศาสนา ทรงเป็นโลกบาล (มีชื่อว่า เวสสุวัณหรือไวศรวีณ) คือ เทพผู้มีหน้าที่ปกป้องทิศทั้ง 4 (เฉพาะทิศเหนือ) อยู่บนเขา
พระสุเมรุซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาล และคอยเฝ้าคอยดูแลทางเข้าสวรรค์ (ดินแดนสุขาวดี) *

*** พระธนบดีที่เก่าที่สุด เท่าที่พบในประเทศไทย มีการสร้างมาตั้งแต่ครั้งยุคสมัยศรีวิชัย เมื่อกว่า 1,000 ปีก่อน แสดงให้
เห็นถึงความสำคัญได้อย่างดี พระธนบดียังถือว่าเป็นนิรมาณกายอีกปางหนึ่งของพระโพธิสัตว์ และยังเป็นส่วนหนึ่งของพระ
มหากษัตริย์ตามคำภีร์พระมนู ซึ่งจะหมายถึงปางหนึ่งของจตุคารามเทพก็ได้ ที่จะประทานความอุดมสมบูรณ์และความมั่ง
คั่งให้กับโลกมนุษย์การสร้างพระธนบดีครั้งนี้จึงสร้างขึ้นจากศาสตร์ความรู้ที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล

พระธนบดี ที่ปรากฏ ความรุ่งเรืองแห่งอาณาจักรทะเลใต้

พระธนบดี หินแกะสลักที่มหาเจดีย์บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย
ศิลปะศรีวิชัยที่งดงาม ประจักษ์พยานถึงความสำคัญของพระธนบดี
ผู้ประทานสมบัติพระจักรพรรดิแห่งอาณาจักรทะเลใต้

 ในอดีตยุคสมัยที่อาณาจักรศรีวิชัยเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด ประเพณีการสร้างรูปเคารพนิยมสร้างขึ้นใน
รูปของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปรากฏไปทั่วตลอดน่านน้ำทะเลใต้ ตั้งแต่ไชยาไปจนกรดเกาะชวา หรืออินโดนีเซียใน
ปัจจุบัน แต่มีรูปเคารพอยู่อีกหนึ่งองค์ที่มีการสร้างและยังคงมีหลักฐานปรากฏให้เห็น คือ พระธนบดี ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์
ของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเป็นที่เคารพกราบไหว้กันทั่วไป แม้แต่ในประเทศจีน ทิเบต เนปาล ฯลฯ ที่นับถือพระพุทธ
ศาสนามหายานก็มีการนับถือกันแพร่หลาย เรียกกันในชื่อของ "ชัมภล" ในภาษาไทยก็คือ ท้าวชุมพล ซึ่งมีรากมาจากภาษา
สันสกฤษต ตามคัมภีร์เก่าแก่กล่าวไว้ว่า ท่านเป็นผู้ประทานความมั่งคั่ง แผ่นดินใดที่อุดมสมบูรณ์พระมหากษัตริย์ปกครอง
แผ่นดินโดยธรรม ทรงเปี่ยมไปด้วยพระบรมเดชานุภาพเหนือกว่าพระราชาทั้งปวงหรือที่เรียกว่า "จักรพรรดิ" ท้าวกุเวร
หรือชัมภลนี้จะเป็นผู้ประทาน "สัตตัตนมณี" แก้วเจ็ดประการ หรือ สมบัติแห่งจักรพรรดิ อันมี ช้างแก้ว ม้าแก้ว ขุนพลแก้ว
ขุนคลังแก้ว มณีแก้ว นางแก้ว จักรแก้ว อาณาจักรศรีวิชัยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มีพระราชาธิราชที่มีพระบรมเดชานุภาพ
เหนือกว่าพระราชองค์อื่น ปกครองทั่วน่านน้ำอาณาจักรทะเลใต้ มีพระมหากษัตริย์ที่ประกาศตนยิ่งใหญ่ ประดุจพระอาทิตย์
พระจันทร์ มีจารึกกรุงศรีวิชัยประกาศความยิ่งใหญ่ปรากฏชัดเจนตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. 1318 ตามโบราณราชประเพณีจักต้องมี
การสถาปนาองค์พระธนบดี ดังปรากฏรูปเคารพขององค์ธนบดีที่เรียกกันว่า ท้าวชุมภล สร้างขึ้นเป็นพระเครื่องเนื้อดินดิบ
บรรจุอยู่ตามถ้ำต่างๆ ในเขตภาคใต้ และรูปหล่อเนื้อโลหะสำริด ซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา
และพบเป็นจำนวนมากในชวาหรืออินโดนีเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยโบราณ นอกจากนั้นที่มหาเจดีย์บุโร
พุทโธยังปรากฏรูปสลักหินพระธนบดีศิลปะศรีวิชัยเป็นหลักฐานว่าเรื่องราวของพระธนบดีนั้นมีที่มาที่ไปอย่างเด่นชัด

                    และภายในวิหารพระทรงม้าวัดพระบรมธาตุก็ปรากฏรูปปั้นของท้าวกุเวรหรือท้าวเวสสุวรรณอยู่ที่ตีน
บันได้ทางขึ้นลานพระบรมธาตุ เพียงแต่อยู่ในรูปปางของ มหาพญายักษ์ ซึ่งเป็นอีกนิรมานกายหนึ่งของพระธนบดี ทำหน้าที่
เป็นหนึ่งในสี่ของจตุโลกบาลคุ้มครองปกป้ององค์พระบรมธาตุและพระพุทธศาสนา

ตำแหน่งดวงดาว

ด้านหลัง : หนุนพลังแห่งโชคลาภ กำหนดด้วยหลักโหราศาสตร์ ความหมายแห่งศาสตร์ที่นำมาสร้างเป็นวัตถุมงคล
          1. กลุ่มดาวฤกษ์ 27 กลุ่ม ประกอบด้วย
                 1) อัศวินี ฤกษ์ 2) ภรณีฤกษ์ 3) กฤติกาฤกษ์ 4) โรหิณีฤกษ์ 5) มฤคศิรฤกษ์ 6) อารทราฤกษ์ 7) ปุนีพสุฤกษ์
                 8) บุษยฤกษ์ 9) อาศเลษาฤกษ์ 10) มาฆฤกษ์ 11) บุรพผลคุนีฤกษ์ 12) อุตรผลคุนีฤกษ์ 13) หัสตฤกษ์
                 14) จิตราฤกษ์ 15) สวาติฤกษ์ 16) วิศาขาฤกษ์ 17) อนุราธาฤกษ์ 18) เชษฐาฤกษ์ 19) มูลาฤกษ์
                 20) บุรพษาฒฤกษ์ 21) อุตราฆาตฤกษ์ 22) ศรวณะฤกษ์ 23) ธนิษฐาฤกษ์ 24) ศตภิษัชฤกษ์
                 25) บุรพภัทรบทฤกษ์ 26) อุตรภัทรบทฤกษ์ 27) เรวดีฤกษ์
          2. 12 ภพ 12 ราศี คือกลุ่มดาวที่กำหนดบุคลิกลักษณะของคน สรรพสิ่งในโลกย่อมเกิดภายใต้ 12 ภพ นี้อันประกอบด้วย
              ราศีเมษ พฤษภ เมถุน กรกฏ สิงห์ กันย์ ตุลย์ พิจิก ธนู มังกร กุมภ์ มีน
          3. เลขดาวพระเคราะห์ในตำแหน่งเกษตราธิบดี หรือ เทพเจ้าดาวเกษตร
             ซึ่งเป็นตำแหน่งราศีที่มีดาวเคราะห์เข้าครอง เป็นเจ้าเรือน หรือ ผู้เป็นใหญ่ในแต่ละราศี ตามตำราโบราณมีความหมาย
             แสดงถึง ความมั่นคงยืนยาว ความอุดมสมบูรณ์
             เลข 1 แทน ดาวอาทิตย์, เลข 2 แทน ดาวจันทร์, เลข 3 แทน ดาวอังคาร, เลข 4 แทน ดาวพุธ, เลข 5 แทนดาวพฤหัส
             เลข 6 แทน ดาวศุกร์, เลข 7 แทนดาวเสาร์, เลข 8 แทนพระราหู
          4. เลขดาวพระเคราะห์ ในตำแหน่งราชาโชค
              ซึ่ง โหราศาสตร์ได้กำหนดให้ เลขดาวพระเคราะห์สถิตย์ในตำแหน่งบังคับ แต่ละราศีดังที่ปรากฏในผัง ซึ่งมีอิทธิพล
สูงสุดทางด้านราชาโชค คือมีโชคลาภดั่งพระราชา มีความเจริญรุ่งเรืองได้อะไรได้มาง่ายๆ ได้แล้วได้อีกในดวงชะตาของผู้ใด
หากตำแหน่งราชาโชคสถิตย์อยู่ ผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่มักจะมีโชคดีอยู่ตลอดเวลา หรือทำกิจกรรมงานใดก็จะได้มาแบบที่เรียกว่า "เฮง"

ยิ่งกว่านั้น

ขุนคลังศรีวิชัย ปีพ.ศ. 2548 ได้เข้าร่วมพิธีสมโภชศาลาแม่นางพระยาหลังใหม่และองค์จตุคามรามเทพองค์ใหญ่

ใน วันที่ 1-2-3-4 ธันวาคม 2548 อีกด้วย


ขุนคลังศรีวิชัย ปีพ.ศ. 2548

ขุนคลังศรีวิชัย ปีพ.ศ. 2548 เนื้อผงว่านปัดทอง  หมายเลข 1841   ราคาเช่าบูชาองค์ละ 150 บาท


ขุนคลังศรีวิชัย ปีพ.ศ. 2548 เนื้อผงว่านปัดนาก  หมายเลข 774   ราคาเช่าบูชาองค์ละ 150 บาท


ขุนคลังศรีวิชัย ปีพ.ศ. 2548 เนื้อผงว่านปัดทอง  หมายเลข 1658   ราคาเช่าบูชาองค์ละ 150 บาท


ขุนคลังศรีวิชัย ปีพ.ศ. 2548 เนื้อกระเบื้องเคลือบเหลือง เดินลายนํ้าทอง    ราคาเช่าบูชาองค์ละ   400 บาท


 

ค้นหาเพิ่มเติม จตุคามรามเทพ รุ่นอื่นๆ

       
       

 

ผู้สนับสนุน เว๊ปไซด์

ยานวดยอดธงไทย หายเมื่อย หายปวด ขวดเดียวเอาอยู่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www.yodthongthai.com