พิธีปลุกเศก จตุคามรามเพ รุ่นหลักเมืองมหามงคล 50

จตุคาม รามเทพ รุ่นหลักเมืองมหามงคล 2550 เป็นจตุคามสายท่านขุนพันธ์ เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่พิธีดี เจตนาการสร้างชัดเจน
ปลุกเสก 16 วาระดังนี้

วาระที่1 ประกอบพิธีบวงสรวงเปิดพิมพ์พระผงไม้ตะเคียนนำฤกฤษ์ ขนาด 5 ซม.

เพื้องหน้าพระพักตร์องค์เศรียรหลักเมืงอซึ่งแกะสลักจากไม้ตะเคียนทองต้นเดียนวกัน ณ ศาลหลักเมือง ในฤกษ์เช้า

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2549

วาระที่2 ประกอบพิธีปลุกเสกปรุงยาวาสนามหาจินดามณี โอสถอันพิลาศเลิฤศล้ำยอดยาในโลกแผ่นดิน

โดยมีพ่อท่านหรั่งสำนักสงฆ์ห้วยเตง เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และมีอาจารย์เอกวิทย์ ยอดระบำ เจ้าพิธีกรรมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ณ ศาลหลักเมือง ในฤกษ์บ่าย วันที่ 19 พฤศจิกายน 2549

วาระที่3 ประกอบพิธีบวงสรวงเปิดพิมพ์รพะผงไม้ตะเคียนนำฤกษ์ ขนาด 4 ซม. ณ.วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ 26 พฤศจิกายน 2549

วาระที่4 ประกอบพิธีบวงสรวง องค์เทพธิดาอินทภาณีแม่นางตะเคียนทองเสาหลักเมือง ณ ลากนกหว้า เขายอดเหลือง

สถานที่กำเนิดต้นตะเคียนเสาหลักเมือง วันที่ 5 มาราคม 2550

วาระที่5 ประกอบพิธีบวงสรวงองค์พระโพธิสัตว์พังพะกฬ ณ ศาลพังพะกาฬ บ้านกำเนิด วันที่ 6 มกราคม 2550

วาระที่6 ประกอบพิธีบวงสรวงองค์พญาราหู ณ วัดเขาพระราหู จ.สุราษฏรฺธานี วันที่ 7 มกราคม 2550

วาระที่7 ประกอบพิธีบวงสรวงองค์พระพุทธสิหิงค์ ณ อพระพุทธสิหิงค์ศาลากลางจังหวัด วันที่ 14 มกราคม 2550

วาระที่8 ประกอบพิธีบวงสรวงเปิดพิมพ์พระผงไม้ตะเคียนนำฤกษ์ ขนาด3 ซม. ณวัดหน้าพระบรมธาตุ ในฤกษ์บ่าย วันที่ 20 มกราคม 2550

วาระที่9 ประกอบพิธีเททองนำฤกษ์ ณ วัดหน้าพระบรมธาตุ ในฤกษ์เย็นวันที่ 20 มกราคม 2550

วาระที่10 ประกอบพธีบวงสรวงประจุพุทธาคม ณ ถ้ำฉัตรทัณฑ์ สำนักวัดเขาอ้อ ในวันที่ 22 มีนาคม 2550

วาระที่11 ประกอบพิธีบวงสรวงปลุกเสกอัญเชิฤญจ้าวสมุทร ณ กลางทะเลชุมพร ในวันที่ 24 มีนาคม 2550

วาระที่12 ประกอบพิธีบวงสรวงพุทธาภิเษก ณ โบสถ์มหาอุด วัดเขาขุนพนม (หนึ่งในสถานที่ประกอบพิธีพระหลักเมืองยุคแรก)

ใน วันที่ 31 มีนาคม 2550

วาระที่13 ประกอบพิธีบวงสรวงองค์เศยีรหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง ในฤกษ์เช้า วันที่ 2 เมษายน 2550

วาระที่14 ประกอบพิธีพุทธาภิเษก เทวาภิเษก ณ ศาลหลักเมือง ในฤกษ์ บ่ายวันที่ 2 เมษายน 2550

วาระที่15 บวงสรวงองค์ท้าวจตุคาม และองค์ท้าวรามเทพ ณ วิหาร พระทรงม้า วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในฤกษ์ เช้า วันที่ 6 เมษายน 2550

วาระที่16 ประกอบพิธีสมโภชพุทธาภิเษกกลางหาวรับแสงสุริยันจันทรา ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ใน ฤกษ์บ่าย วันที่ 6 เมษายน 2550

 

จตุคามรามเทพ รุ่น  หลักเมืองมหามงคล ปีพ.ศ. 2550 เนื้อกระเบื้องเคลือบเขียว ขนาด 5 ซ.ม. พร้อมตลับ สแตนเลส ราคาเช่าบูชา 550 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่น  หลักเมืองมหามงคล ปีพ.ศ. 2550 เนื้อว่านขาวปัดทอง ขนาด 3 , 4 , 5 ซ.ม. พร้อมกล่อง

( ชุดกรรมการ ) มีหมายเลข รันนัมเบอร์  ราคาเช่าบูชา 550 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่น  หลักเมืองมหามงคล ปีพ.ศ. 2550 เนื้อว่านนํ้าตาล ปัดทอง ขนาด 3 , 4 , 5 ซ.ม. พร้อมกล่อง

( ชุดกรรมการ ) มีหมายเลข รันนัมเบอร์  ราคาเช่าบูชา 550 บาท


เหรียญ จตุคามรามเทพ รุ่น  หลักเมืองมหามงคล ปีพ.ศ. 2550 เนื้อ 3 K ขนาด 3.2 ซ.ม. พร้อมกล่องเดิม

( ชุดกรรมการ ) มีโค๊ต 2 ตัว   ราคาเช่าบูชา 250 บาท


เหรียญ จตุคามรามเทพ รุ่น  หลักเมืองมหามงคล ปีพ.ศ. 2550 เนื้อนวะโลหะ ขนาด 3.2 ซ.ม. พร้อมกล่องเดิม

มีโค๊ต ตอกหมายเลข กำกับ   ราคาเช่าบูชา 450 บาท


เหรียญ จตุคามรามเทพ รุ่น  หลักเมืองมหามงคล ปีพ.ศ. 2550   เนื้อทองแดง ขนาด 3.2 ซ.ม. พร้อมกล่องเดิม

  ราคาเช่าบูชา 150 บาท


เหรียญ จตุคามรามเทพ รุ่น  หลักเมืองมหามงคล ปีพ.ศ. 2550 กะไหล่ทองลงยา สีแดง ขนาด 3.2 ซ.ม. พร้อมกล่องเดิม

( ชุดกรรมการ ) มีโค๊ต 2 ตัว   ราคาเช่าบูชา 250 บาท


เหรียญ จตุคามรามเทพ รุ่น  หลักเมืองมหามงคล ปีพ.ศ. 2550 กะไหล่ทองลงยา สีดำ ขนาด 3.2 ซ.ม. พร้อมกล่องเดิม

( ชุดกรรมการ ) มีโค๊ต 2 ตัว   ราคาเช่าบูชา 250 บาท


เหรียญ จตุคามรามเทพ รุ่น  หลักเมืองมหามงคล ปีพ.ศ. 2550 กะไหล่ทองลงยา สีนํ้าเงิน ขนาด 3.2 ซ.ม. พร้อมกล่องเดิม

( ชุดกรรมการ ) มีโค๊ต 2 ตัว   ราคาเช่าบูชา 250 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่น  หลักเมืองมหามงคล ปีพ.ศ. 2550 เนื้อกระเบื้องเคลือบ 3 สี ( เคลือบสองหน้า หายากครับ มีน้อย ) ขนาด 4 ซ.ม.

โค๊ตสองตัว ราคาเช่าบูชา 350 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่น  หลักเมืองมหามงคล ปีพ.ศ. 2550 เนื้อกระเบื้องเคลือบ 3 สี ( เคลือบหน้าเดียว ) ขนาด 4 ซ.ม.

โค๊ตสองตัว ราคาเช่าบูชา 250 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่น  หลักเมืองมหามงคล ปีพ.ศ. 2550 เนื้อว่านนํ้าตาล ขนาด 4 ซ.ม. พร้อมกล่อง ราคาเช่าบูชา 80 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่น  หลักเมืองมหามงคล ปีพ.ศ. 2550 เนื้อว่านดำ ขนาด 4 ซ.ม. พร้อมกล่อง ราคาเช่าบูชา 80 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่น  หลักเมืองมหามงคล ปีพ.ศ. 2550 เนื้อว่านขาว โรยไม้มงคล ขนาด 4 ซ.ม. พร้อมกล่อง ราคาเช่าบูชา 80 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่น  หลักเมืองมหามงคล ปีพ.ศ. 2550 เนื้อว่านขาว โรยไม้มงคลและ ผงตะไบ ขนาด 5 ซ.ม. พร้อมกล่อง ราคาเช่าบูชา 100 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่น  หลักเมืองมหามงคล ปีพ.ศ. 2550 เนื้อว่านดำ โรยไม้มงคล ขนาด 5 ซ.ม. พร้อมกล่อง ราคาเช่าบูชา 100 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่น  หลักเมืองมหามงคล ปีพ.ศ. 2550 เนื้อว่านนํ้าตาล ขนาด 5 ซ.ม. พร้อมกล่อง ราคาเช่าบูชา 100 บาท


 

ค้นหาเพิ่มเติม จตุคามรามเทพ รุ่นอื่นๆ

       
       

 

ผู้สนับสนุน เว๊ปไซด์

ยานวดยอดธงไทย หายเมื่อย หายปวด ขวดเดียวเอาอยู่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www.yodthongthai.com